Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

This article has been cited by the following article(s):

Growth Rates of the Electrostatic Waves in Radio Zebra Models

Jan Benáček and Marian Karlický
The Astrophysical Journal 881 (1) 21 (2019)
DOI: 10.3847/1538-4357/ab2bfc
See this article

Double Plasma Resonance at Ion Cyclotron Harmonics in the Jovian Magnetosphere

V. E. Shaposhnikov, V. V. Zaitsev and G. V. Litvinenko
Journal of Geophysical Research: Space Physics 123 (11) 9395 (2018)
DOI: 10.1029/2018JA026064
See this article

THE FOUNDER OF THE DECAMETER RADIO ASTRONOMY IN UKRAINE ACADEMICIAN OF NAS OF UKRAINE SEMEN YAKOVYCH BRAUDE IS 110 YEARS OLD: HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL EXPERIMENTAL BASE FOR THE LAST HALF CENTURY

O. O. Konovalenko, V. V. Zakharenko, L. M. Lytvynenko, O. M. Ulyanov, M. A. Sidorchuk, S. V. Stepkin, V. A. Shepelev, P. Zarka, H. O. Rucker, A. Lecacheux, M. Panchenko, Yu. M. Bruck, P. L. Tokarsky, I. M. Bubnov, S. M. Yerin, V. L. Коliadin, V. M. Melnik, M. M. Kalinichenko, O. O. Stanislavsky, V. V. Dorovskyy, O. D. Khristenko, V. V. Shevchenko, O. S. Belov, A. O. Gridin, O. V. Antonov, V. P. Bovkun, O. M. Reznichenko, V. M. Bortsov, G. V. Kvasov, L. M. Ostapchenko, M. V. Shevchuk, V. A. Shevchenko, Ya. S. Yatskiv, I. B. Vavilova, I. S. Braude, Y. G. Shkuratov, V. B. Ryabov, G. I. Pidgorny, A. G. Tymoshevsky, O. O. Lytvynenko, V. V. Galanin, M. I. Ryabov, A. I. Brazhenko, R. V. Vashchishin, A. V. Frantsuzenko, V. V. Koshovyy, О. L. Ivantyshyn, А. B. Lozinsky, B. S. Kharchenko, I. Y. Vasylieva, І. P. Kravtsov, Y. V. Vasylkivsky, G. V. Litvinenko, D. V. Mukha, N. V. Vasylenko, А. І. Shevtsova, А. P. Miroshnichenko, N. V. Кuhai, Ya. M. Sobolev and N. О. Tsvyk
Radio physics and radio astronomy 26 (1) 5 (2021)
DOI: 10.15407/rpra26.01.005
See this article

Origin of the zebra structure in the Jovian decameter radio emission

V. E. Shaposhnikov, G. V. Litvinenko, V. V. Zaitsev, V. V. Zakharenko and A. A. Konovalenko
Astronomy & Astrophysics 645 A31 (2021)
DOI: 10.1051/0004-6361/202039304
See this article