Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

This article has been cited by the following article(s):

Periodic Modulation: Newly Emergent Emission Behavior in Pulsars

Rahul Basu, Dipanjan Mitra and Giorgi I. Melikidze
The Astrophysical Journal 889 (2) 133 (2020)
DOI: 10.3847/1538-4357/ab63c9
See this article

On Nulling, Drifting, and Their Interactions in PSRs J1741–0840 and J1840–0840

V. Gajjar, J. P. Yuan, R. Yuen, et al.
The Astrophysical Journal 850 (2) 173 (2017)
DOI: 10.3847/1538-4357/aa96ac
See this article

PSR J1926-0652: A Pulsar with Interesting Emission Properties Discovered at FAST

Lei Zhang, Di Li, George Hobbs, Crispin H. Agar, Richard N. Manchester, Patrick Weltevrede, William A. Coles, Pei Wang, Weiwei Zhu, Zhigang Wen, Jianping Yuan, Andrew D. Cameron, Shi Dai, Kuo Liu, Qijun Zhi, Chenchen Miao, Mao Yuan, Shuyun Cao, Li Feng, Hengqian Gan, Long Gao, Xuedong Gu, Minglei Guo, Qiaoli Hao, Lin Huang, Peng Jiang, Chengjin Jin, Hui Li, Qi Li, Qisheng Li, Hongfei Liu, Gaofeng Pan, Zhichen Pan, Bo Peng, Hui Qian, Lei Qian, Xiangwei Shi, Jinyou Song, Liqiang Song, Caihong Sun, Jinghai Sun, Hong Wang, Qiming Wang, Yi Wang, Xiaoyao Xie, Jun Yan, Li Yang, Shimo Yang, Rui Yao, Dongjun Yu, Jinglong Yu, Youling Yue, Chengmin Zhang, Haiyan Zhang, Shuxin Zhang, Xiaonian Zheng, Aiying Zhou, Boqin Zhu, Lichun Zhu, Ming Zhu, Wenbai Zhu and Yan Zhu
The Astrophysical Journal 877 (1) 55 (2019)
DOI: 10.3847/1538-4357/ab1849
See this article

Meterwavelength Single-pulse Polarimetric Emission Survey. III. The Phenomenon of Nulling in Pulsars

Rahul Basu, Dipanjan Mitra and George I. Melikidze
The Astrophysical Journal 846 (2) 109 (2017)
DOI: 10.3847/1538-4357/aa862d
See this article

Meterwavelength Single-pulse Polarimetric Emission Survey. V. Flux Density, Component Spectral Variation, and Emission States

Rahul Basu, Dipanjan Mitra and George I. Melikidze
The Astrophysical Journal 917 (1) 48 (2021)
DOI: 10.3847/1538-4357/ac0828
See this article

Classification of subpulse drifting in pulsars

Rahul Basu, Dipanjan Mitra, George I Melikidze and Anna Skrzypczak
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 482 (3) 3757 (2019)
DOI: 10.1093/mnras/sty2846
See this article

Jiamusi pulsar observations

P. F. Wang, J. L. Han, L. Han, et al.
Astronomy & Astrophysics 644 A73 (2020)
DOI: 10.1051/0004-6361/202038867
See this article

The dissipation of toroidal magnetic fields and spin‐down evolution of young and strongly magnetized pulsars

Zhi Fu Gao, Hao Shan and Hui Wang
Astronomische Nachrichten 342 (1-2) 369 (2021)
DOI: 10.1002/asna.202113936
See this article

Explaining high braking indices of magnetars SGR 0501+4516 and 1E 2259+586 using the double magnetic‐dipole model

Fang‐Zhou Yan, Zhi‐Fu Gao, Wen‐Shen Yang and Ai‐Jun Dong
Astronomische Nachrichten 342 (1-2) 249 (2021)
DOI: 10.1002/asna.202113913
See this article

Pulsar candidate identification using semi-supervised generative adversarial networks

Vishnu Balakrishnan, David Champion, Ewan Barr, Michael Kramer, Rahul Sengar and Matthew Bailes
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 505 (1) 1180 (2021)
DOI: 10.1093/mnras/stab1308
See this article