EDP Sciences
Section Stellar atmospheres
DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/201834466