EDP Sciences
Free access
Issue
A&A
Volume 392, Number 3, September IV 2002
Page(s) 1089 - 1094
Section The Sun
DOI http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361:20020980
Abstract : Polarization changes in solar turbulence

References

   
 • Dulk, G., & Marsh, K. 1982, ApJ, 259, 350 NASA ADS  
 • Dulk, G., Smerd, S. F., Mc Queen, R. M., et al. 1976, Sol. Phys., 49, 369 NASA ADS  
 • Ginzburg, V. L, & Zheleznyakov, V. V. 1958, AZh, 35, 694 (in Russian) NASA ADS  
 • Komesaroff, M. 1958, Aust. J. Phys., 11, 201  
 • Kundu, M. 1965, Solar Radioastronomy (New York, Interscience Publ.)  
 • Ledenev, V. G. 1994, A&A, 285, 1019 NASA ADS  
 • Melrose, D. B., & Sy, W. N. 1972, Australian J. Phys., 25, 387  
 • Ruzdjak, V., Vrsnak, B., Zlobec, P., & Schroll, A. 1986, Sol. Phys., 104, 169 NASA ADS  
 • Solar Radiophysics 1985, ed. by D. J. McLean, & N. R. Labrum (Cambridge University Press)  
 • Stepanov, A. V. 1973, AZh, 50, 1243 (in Russian) NASA ADS  
 • Tirsky, V. V., & Tomozov, V. M. 1998, Izvestiya VUZ'ov, Fizika, 4, 102 (in Russian)  
 • Tirsky, V. V., Ledenev, V. G., & Tomozov, V. M. 2000, Phys. Scri., 62, 196  
 • Tsytovich, V. N. 1971, Theory of Turbulent Plasma, Atomizdat  
 • Zheleznyakov, V. V. 1970, Radio Emission of the Sun and Planets (Pergamon Press)  
 • Zheleznyakov, V. V., & Zaitsev, V. V. 1970, AZh, 47, 60 (in Russian) NASA ADS  
 • Zlotnik, E. Ya. 1981, A&A, 101, 250 NASA ADS


Abstract : Polarization changes in solar turbulence

Copyright ESO 2002